Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-38-ПР/2012 г.

Петък, 14 Септември 2012 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с изграждане на ПСОВ с капацитет 22 500 еквивалентни жители”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев с адрес 2900 гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, БУЛСТАТ: 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението