Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-35-ПР/2012 г.

Сряда, 29 Август 2012 14:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в имот с идентификатор 56126.601.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри (УПИ ІІІ, кв. 3) на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕВИ - 89“ ЕООД, ЕИК: 201733502, с адрес на управление гр. Симитли, ул. „Изворите“ № 37, община Симитли, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението