Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-32-ПР/2012 г.

Вторник, 21 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка в местност „Черешарката, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИЛО-ИЛО Балкан“ ЕООД с адрес на управление: УПИ 055032, местност „Валога“, землище на с. Поленица,  община Сандански, област Благоевград, ЕИК 201303988

От тук може да изтеглите пълния текст на решението