Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-31-ПР/2012 г.

Неделя, 12 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен каладенец за капково напояване на овощни масиви в имоти №097009, №098005 и №099002, местност „Бегова поляна“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ДОСА – ПЛОД» ООД със седалище и адрес на управление община Сандански,  гр. Сандански, ул. «Станке Димитров» № 4, ЕИН: BG 101 699 561

От тук може да изтеглите пълния текст на решението