Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-28-ПР/2012 г.

Четвъртък, 02 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води в имот №000230 в местност „Духче баир“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «НУРТС – България» АД със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община – район Изгрев, бул. «Пейо Яворов» № 2, ЕИК 201105038

От тук може да изтеглите пълния текст на решението