Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-26-ПР/2012 г.

Четвъртък, 26 Юли 2012 14:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Изграждане на споретен комплекс в УПИ І – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. «Стефан Стамболов» № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението