Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-23-ПР/2012 г.

Вторник, 10 Юли 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – пелети и брикети, складова и търговска дейност и административно - битова сграда в поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „СТЕНИДОМ – 2007“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението