Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-17-ПР/2012 г.

Понеделник, 18 Юни 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Монтиране на клетка за автомивка на Бензиностанция «Круиз - 77» в поземлен имот с идентификатор 56126.600.7404 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «КРУИЗ 77» ООД, EИК 131245365

От тук може да изтеглите пълния текст на решението