Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-16-ПР/2012 г.

Петък, 01 Юни 2012 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.2 в местността „Колибите“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Роза Чимева Оркова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението