Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-15-ПР/2012 г.

Четвъртък, 31 Май 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на  с. Бело поле – Промишлена зона, Община Благоевград, Област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ Арарат - Мъгърдич Дюнгелян“, Булстат 040113446

От тук може да изтеглите пълния текст на решението