Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-14-ПР/2012 г.

Неделя, 27 Май 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на  въздействието  върху околната среда за  инвестиционно  предложение „Добив на подземни води в поземлен имот № 300033 с площ 22.263 дка в м. „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“ за нуждите на обект „Цех за производство на новогодишна украса и пристройки към него, изграден в УПИ – 300031, 300032, част от имот № 300033, м. „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ФЕСТОНИ» ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението