Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-12-ПР/2012 г.

Сряда, 09 Май 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изгражда не МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИРЕКС“ ЕООД, ЕИК 201625100

От тук може да изтеглите пълния текст на решението