Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-06-ПР/2012 г.

Четвъртък, 09 Февруари 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Разширяване на съществуваща сграда и изграждане на кладенец в имот №512.201 с площ 1000 м2, местност “Валого”, землище на с. Логодаж, Община Благоевград, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  Никола Стоянов Покровнишки

От тук може да изтеглите пълния текст на решението