Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-05-ПР/2012 г.

Вторник, 07 Февруари 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение “Изграждане на МВЕЦ „Стойковци” на Р-3 от НС „Лешко”, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „РИЛ 2010“ ООД със седалище и адрес на управление Област Благоевград, Община Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски“ № 11, ЕИК 201072773

От тук може да изтеглите пълния текст на решението