Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-01-ПР/2012 г.

Вторник, 10 Януари 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Магазин за промишлени стоки и собствен водоизточник” в имот  № 110060 в местността „Ливадите -1”, землище на с. Кърналово, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Снежана Николова Чолакова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението