Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-50-ПР/2021 г.

Сряда, 03 Ноември 2021 12:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Обществено обслужване и жилищно строителство - изграждане на обществена сграда и четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.12.12 (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 02676.12.52 и 02676.12.66), местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Хотел Перун - Банско“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението