Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-52-ПР/2020 г.

Четвъртък, 26 Ноември 2020 12:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос - лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Софарма“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението