Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-50-ПР/2020 г.

Петък, 20 Ноември 2020 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.364.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДЖИ ЕС ЕЛ ЛОГИСТИК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението