Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-49-ПР/2020 г.

Петък, 20 Ноември 2020 15:58

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19, местност „Воденицата/Бостанлък“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението