Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-39-ПР/2020 г.

Петък, 04 Септември 2020 15:18

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на 5 броя вилни сгради и вилна сграда навес барбекю в поземлени имоти с идентификатори 69261.64.17 и 69261.64.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: П. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението