Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-20-ПР/2020 г.

Сряда, 03 Юни 2020 11:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ І от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението