Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-70-ПР/2019 г.

Петък, 27 Декември 2019 15:33

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението