Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-64-ПР/2019 г.

Сряда, 04 Декември 2019 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14 в местността „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението