Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-29-ПР/2011 г.

Понеделник, 07 Ноември 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлени имоти №000327 и №000326, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УИНД ХОРС”ЕООД със седалище гр. Каварна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението