Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-12-ПР/2010 г.

Петък, 14 Май 2010 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в имот № 004011, местност “Горни лаки”, землище с. Рибник, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Рупите» с идентификационен код BG0002078

възложител: Спаска Боянова Трунгова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението