Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-67-ПР/2009 г.

Неделя, 27 Декември 2009 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-67-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071, местност “Орехово поле”, землище с. Долна Градешница, Община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението