Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-65-ПР/2009 г.

Вторник, 22 Декември 2009 08:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-65-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изземване на инертни материали от воден обект р. Струма в количество до 5 000 м3/годишно, местност „Проеф чифлик”, землище на с. Мощанец, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението