Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-64-ПР/2009 г.

Понеделник, 21 Декември 2009 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-64-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кладенец за противопожарни нужди на обект “Компресорна станция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ”, разположен в имот № 055133, местност “Лъжови ливади”, землище на с. Полето, Община Симитли”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението