Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-63-ПР/2009 г.

Четвъртък, 17 Декември 2009 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-63-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение “Рибарник” в имот № 060003 с площ 89.580 дка местността „Гьоло”, землище на с. Българчево, Община Благоевград, Област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението