Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-62-ПР/2009 г.

Вторник, 15 Декември 2009 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-62-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  «Изграждане на Мултифункционална спортна зала в УПИ І-500, кв. 35 по плана на с. Краище, Община Белица, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението