Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-61-ПР/2009 г.

Сряда, 09 Декември 2009 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-61-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на съоръжение на подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот №04279.629.6 по плана на гр. Благоевград, ж.к. «Струмско – север», Община Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението