Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-51-ПР/2009 г.

Вторник, 15 Септември 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 51 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект река Места, местност “Ормана”, землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението