Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-50-ПР/2009 г.

Петък, 11 Септември 2009 14:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 50- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 1 с капацитет 520 еквивалентни жители южно от парцел 186 в кв. 23, пречиствателна станция за отпадъчни води 2 с капацитет 303 еквивалентни жители, североизточно от парцел 257 в кв. 22 по плана на с. Кремен и пречиствателна станция за отпадъчни води 3 с капацитет 25 еквивалентни жители в имот № 000212, местност “Водицата”, землище на с. Кремен, Община Банско” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението