Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-48-ПР/2009 г.

Вторник, 08 Септември 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 48- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  “Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали от участък “Айселана – 2” на площ 24.310 ха на находище “Айселана”, землище на с. Крушево, общ. Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението