Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-25-ПР/2009 г.

Понеделник, 30 Март 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -25- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за съхраняване и търговия с метални отпадъци (от черни и цветни метали)”, местоположение УПИ 020005, местност “Погреби”, землище на с. Ново Делчево, Община Сандански  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението