Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -21- ПР/2009 г.

Сряда, 11 Март 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -21- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Хотелски комплекс”, местоположение имот №  022022, местността „Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община  Петрич, Област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението