Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -19- ПР/2009 г.

Четвъртък, 26 Февруари 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -19- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна”, местоположение в регулация и извънрегулация на  гр. Кресна и ПИ № 005063, местност „Завоя”, землище на  гр. Кресна, Община Кресна, Област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението