Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-66-ПР/2008 г.

Сряда, 06 Август 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 66 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение в 0.200 дка от имот пл. № 8841 по плана на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението