Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-65-ПР/2008 г.

Понеделник, 04 Август 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 65 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Корекция на река Долна Рибнишка в участъка, преминаващ през с. Първомай”, местоположение в регулационните граници на с. Първомай, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението