Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-64-ПР/2008 г.

Петък, 01 Август 2008 14:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 64 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Ваканционен комплекс”, местоположение имоти №№ 001284 и 001285, местността „Тевнико”, землище на с. Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението