Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-63-ПР/2008 г.

Петък, 01 Август 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 63 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница - Манастира”, местоположение землище на с. Брестово, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението