Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-62-ПР/2008 г.

Петък, 01 Август 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 62 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения до 8 000 м3/год. от руслото на р. Струма”, местоположение участък от воден обект р. Струма, землище на с. Тополница, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението