Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-61-ПР/2008 г.

Четвъртък, 24 Юли 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 61- ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект р. Струма”, местоположение местност “Горно поле”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението