Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-60-ПР/2008 г.

Четвъртък, 24 Юли 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 60 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ветроенергиен парк “Жижево”, местоположение имоти № 027232, местност “Горният друм”, землище на с. Кочан, № № 022123, 022146, 022149, 022117, местност “Раздол” и № № 023138 и 023152, местност “Ковачовица”, землище на с. Жижево, Община Сатовча, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението