Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-116-ПР/2008 г.

Петък, 19 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 116 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Баража” на главен водопровод „Бистрица”, местоположение поземлен имот 04279.607.30, местност „Бачиново” в землище на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението