Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-115-ПР/2008 г.

Сряда, 17 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 115 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинги и гаражи за моторни превозни средства (МПС) до 20 паркоместа”, местоположение Община Кресна, землище на гр. Кресна, местност „Завоя”, имот №005129

От тук може да изтеглите пълния текст на решението