Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-112-ПР/2008 г.

Вторник, 16 Декември 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 112 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на път от общинската пътна мрежа от о.т. 644 до о.т. 664 по регулационния план на гр. Разлог и до пътното кръстовище за гр. Банско от км 0+000 до км 1+388”, местоположение поземлени имоти № 61813.764.7 и № 61813.680.580, землище на гр. Разлог, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението