Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-111-ПР/2008 г.

Вторник, 16 Декември 2008 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 111 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение част от имот № 050031 по плана на бивш стопански двор в с. Зелен дол, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението