Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-110-ПР/2008 г.

Вторник, 16 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 110 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на път (BLG - 2354) Якоруда - местност “Трещеник” - местност “Нехтеница” от км 5+800 до км 12+900 - първи етап”, местоположение от косо кръстовище в гр. Якоруда на път ІІ - 84 (гр. Септември - гр. Разлог) до хижа “Трещеник”, землище на гр. Якоруда, Община Якоруда

От тук може да изтеглите пълния текст на решението