Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-77-ПР/2018 г.

Понеделник, 10 Декември 2018 16:22

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплексна автоснабдителна станция, автомивка, паркинг за ТИР и леки автомобили, КТП, обществено обслужване - търговско-складови и производствени дейности и мотел в поземлен имот с идентификатор 40539.22.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Интерпласт“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението